Privacy / DK

ARVALS MEDDELELSE OM DATABESKYTTELSE

Databeskyttelsemeddelelse

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

English version, click here

Dansk version neden for:
 

Hvis du er en ekstern leverandør eller partner til en Arval-enhed baseret i EØS/UK/Schweiz, er denne meddelelse om databeskyttelse gældende. 


Senest opdateret den 2024-01-24

Indledende afsnit: Væsentligste ændringer

Som en betroet partner er beskyttelsen af dine personoplysninger vigtig for BNP Paribas-koncernen.

Vi har forbedret vores Databeskyttelsesmeddelelse ved at være mere transparente med hensyn til følgende oplysninger om:

-                           behandling i forbindelse med direkte markedsføring

-                           behandling i forbindelse med bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme samt internationale sanktioner (indefrysning af aktiver)

Indledning

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt; BNP Paribas-koncernen har derfor vedtaget stærke principper vedrørende behandlingen af personoplysninger, som findes at BNP Paribas - Personal Data Privacy Charter (group.bnpparibas).

Arval ("Vi") er som dataansvarlig ansvarlig for at indsamle og behandle dine personoplysninger i forhold til sine aktiviteter.

Vores opgave er at hjælpe alle vores kunder - privatpersoner, iværksættere, små og mellemstore virksomheder, store virksomheder og institutionelle investorer - med at tilbyde et bredt udbud af leasing og mobilitetsløsninger.

Som medlem af en integreret bank- og forsikringskoncern tilbyder Vi i samarbejde med de forskellige enheder i koncernen vores kunder et komplet udvalg af bank-, forsikrings- og leasingprodukter og –tjenester..

Formålet med denne Databeskyttelsesmeddelelse er at informere dig om, hvordan Vi behandler dine personoplysninger, og hvordan du kan kontrollere og administrere dem.

1. ER DU OMFATTET AF DENNE DATABESKYTTELSESMEDELELSE?

Denne Databeskyttelsesmeddelelse gælder for dig, hvis du er (”Du”):

 • en af vores kunder eller i et kontraktligt forhold til os;
 • et medlem af vores kundefamilie. Vores kunder kan lejlighedsvis dele oplysninger om deres familie med os, når det er nødvendigt for at kunne levere et produkt eller en tjenesteydelse til dem eller for at lære dem bedre at kende;
 • en person, der er interesseret i vores produkter eller tjenester, når Du giver os dine personoplysninger (i et agentur, på vores websteder og applikationer, under arrangementer eller i forbindelse med sponsorater), så Vi kan kontakte dig;
 • en medarbejder hos vores virksomhedskunder.

Når Du giver os personoplysninger om andre personer, skal Du sørge for at informere dem om videregivelsen af deres personoplysninger og opfordre dem til at læse denne Databeskyttelsesmeddelelse. Vi vil sikre, at Vi gør det samme, når det er muligt (f.eks. når vi har personens kontaktoplysninger).

2. HVORDAN KAN DU KONTROLLERE DEN BEHANDLING, VI FORETAGER AF DINE PERSONOPLYSNINGER?

Du har rettigheder, som giver dig mulighed for at udøve reel kontrol over dine personoplysninger og den måde, Vi behandler dem på.

Hvis Du ønsker at udøve de rettigheder, der er anført nedenfor, bedes Du sende en anmodning til følgende adresse, Arval A/S, Lyskær 1, Herlev 2730,  eller via vores websteder, www.arval.dk, med et scan/kopi af legitimation, hvis det er påkrævet.

Hvis Du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger i henhold til denne Databeskyttelsesmeddelelse, bedes Du kontakte vores Databeskyttelsesansvarlige på Arval A/S på privacy@arval.dk.

2.1.       Du kan anmode om indsigt i dine personoplysninger

Hvis Du ønsker at få indsigt i dine personoplysninger, vil Vi give dig en kopi af de personoplysninger, du har anmodet om, samt oplysninger om deres behandling.

Din ret til indsigt kan være begrænset i de tilfælde, der er foreskrevet i love og bestemmelser fra Datatilsynet. Dette er tilfældet med lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, som forbyder os at give dig indsigt i dine personoplysninger, der behandles til dette formål.

2.2.       Du kan anmode om at få rettet dine personoplysninger

Hvis Du mener, at dine personoplysninger er urigtige eller ufuldstændige, kan Du anmode om, at disse personoplysninger ændres eller suppleres. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at fremlægge dokumentation.

2.3.       Du kan anmode om sletning af dine personoplysninger

Hvis Du ønsker det, kan Du anmode om at få slettet dine personoplysninger i det omfang, det er tilladt i henhold til loven.

2.4.       Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grundlag af legitime interesser

Hvis Du ikke er indforstået med en behandling af dine data baseret på en legitim interesse, kan Du gøre indsigelse mod den af grunde, der vedrører din særlige situation, ved at informere os præcist om den pågældende behandling og årsagerne til din indsigelse. Vi vil ophøre med at behandle dine person oplysninger, medmindre der er væsentlige legitime grunde til at behandle disse oplysninger, eller behandlingen er nødvendig for at fastlægge, udøve eller forsvare retskrav.

2.5.       Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, herunder profilering, i det omfang profileringen er forbundet med en sådan markedsføring.

2.6.       Du kan suspendere brugen af dine personoplysninger

Hvis Du betvivler nøjagtigheden af de personoplysninger, som Vi bruger, eller gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, vil Vi verificere eller gennemgå din anmodning. Du kan anmode om, at Vi suspenderer brugen af dine personoplysninger, mens Vi gennemgår din anmodning.

2.7.       Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse baseret på automatisk behandling

Du har principielt ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Vi kan dog behandle en sådan afgørelse automatisk, hvis det er nødvendigt for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt med os, der er hjemlet i lovgivning, eller hvis Du har givet dit udtrykkelige samtykke.

Under alle omstændigheder har Du ret til at bestride afgørelsen, fremkomme med dine synspunkter og anmode om, at en kompetent person inddrages til at gennemgå afgørelsen.

2.8.       Du kan trække dit samtykke tilbage

Hvis behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af dit samtykke, er Du til enhver tid berettiget til at trække dit samtykke tilbage.

2.9.       Du har ret til dataportabilitet af en del af dine personoplysninger

Du kan anmode om en kopi af de personoplysninger, som Du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Hvis det er teknisk muligt, kan Du anmode om, at Vi overfører denne kopi til en tredjepart.

2.10.     Sådan indgiver du en klage til Datatilsynet.

Ud over de rettigheder, der er nævnt ovenfor, kan Du indgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed i dit bopælsland. Datatilsynet i Danmark.

3. HVORFOR OG PÅ HVILKET RETSGRUNDLAG BRUGER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

I dette afsnit forklarer Vi, hvorfor Vi behandler dine personoplysninger, og på hvilket retsgrundlag Vi gør det..

3.1.     Dine personoplysninger behandles for at overholde vores lovmæssige forpligtelser

Dine personoplysninger behandles, hvor det er nødvendigt for at gøre det muligt for os at overholde de regler, som Vi er underlagt, herunder bank- og finansiel regulering.

3.1.     Dine personoplysninger behandles for at overholde vores lovmæssige forpligtelser

Dine personoplysninger behandles, hvor det er nødvendigt for at gøre det muligt for os at overholde de regler, som Vi er underlagt, herunder bank- og finansiel regulering.

3.1.1.   Vi bruger dine personoplysninger til at:

 • håndtere og rapportere om risici (finansielle, kreditmæssige, juridiske, compliance- og omdømmemæssige risici osv.), som BNP Paribas-koncernen kan pådrage sig i forbindelse med sine aktiviteter;
 • bidrage til bekæmpelsen af skattesvig og opfylde forpligtelserne til skattekontrol og anmeldelsespligt;
 • registrere transaktioner til regnskabsformål;
 • forebygge, opdage og rapportere risici i forbindelse med socialt ansvar og bæredygtig udvikling;
 • opdage og forebygge bestikkelse;
 • overholde de bestemmelser, der gælder for udbydere af forvaltningstjenester, der udsteder certifikater for elektroniske signaturer;
 • udveksle og rapportere forskellige aktiviteter, transaktioner eller ordrer eller besvare en officiel anmodning fra behørigt bemyndigede lokale eller udenlandske finansielle, skattemæssige, administrative, strafferetlige eller retslige myndigheder, voldgiftsmænd eller mæglere, retshåndhævende myndigheder, statslige styrelser eller offentlige organer.

3.1.2.   Vi behandler også dine personoplysninger med henblik på bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Som en del af en bankkoncern skal Vi have et solidt system til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (AML/TF) i hver af vores enheder, der forvaltes centralt, samt et system til anvendelse af lokale, europæiske og internationale sanktioner.

I denne sammenhæng er Vi fælles dataansvarlige med BNP Paribas SA, som er moderselskabet i BNP Paribas-koncernen (udtrykket ”Vi” i dette afsnit omfatter også BNP Paribas SA).

Den behandling, der udføres for at opfylde disse lovmæssige forpligtelser, er beskrevet i Bilag 1. 

3.2.     Dine personoplysninger behandles for at opfylde en kontrakt, som Du er part i, eller for at gennemføre foranstaltninger på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt

Dine personoplysninger behandles, når det er nødvendigt for at indgå eller opfylde en kontrakt for at:

 • definere din kreditrisikoscore og din tilbagebetalingsevne;
 • vurdere (f.eks. på grundlag af din kreditrisikoscore), om Vi kan tilbyde dig et produkt eller en tjenesteydelse, og på hvilke betingelser (f.eks. pris);
 • give dig de produkter og tjenester, som Du har tegnet abonnement på i henhold til den gældende kontrakt;
 • give dig de produkter, services, specifikke installationer (som eksempel en ladeboks) eller mobilitetsløsning
 • indgå en kontrakt med dig. Vi kan behandle personoplysninger for at registrere dig som ny kunde, indgå en kontrakt og udføre den med dig;
 • håndtere fakturering
 • give dig tjenester relateret til klargøring, levering eller brug og håndtering af køretøjer:configure and quote your Vehicle;
 • aflever dit køretøj på det sted du ønsker, eventuelt med udstyr relateret til elektriske køretøjsopladningsenheder i samarbejde med udvalgte udbydere;for insurance purposes; 
 • i forbindelse med OEM'er tilbagekaldelseskampagner i tilfælde af defekt;
 • lave rapportering
 • håndtere grøn ejerafgift
 • tilbyde konsulentydelse
 • administrere vedligeholdelse, havari, køretøjsinspektion, krav om reparationsanmodning med hensyn til Køretøjerne;
 • tilbyde vejhjælp
 • tilbyde erstatningsbil
 • tilbyde brænddstofkor eller ladekort til opladning af el
 • tilbyde en mobilitetsløsning
 • øge din bevidsthed om virkningen af ​​din kørsel på miljøet, eller hvis du ønsker at forbedre din sikkerhed på vejen;
 • give dig adgang til vores digitale platforme. Vi kan behandle personoplysninger, når du bruger vores digitale platforme til flere formål (for at administrere dine personlige oplysninger eller data relateret til Køretøjer eller for at få adgang til rejseoplysninger for eksempel);
 • give adgang til Arvals lokaler og aktiver. Vi kan behandle personoplysninger, når du besøger os i vores lokaler for at opretholde passende adgangs- og sikkerhedskontrol;
 • kommunikere med dig. Vi kan behandle personoplysninger, når du ønsker at kontakte os, når du anmoder os om nogle oplysninger om vores virksomhed eller vores tjenester, eller når kontrakten skal opdateres;
 • håndtere betalinger eller udestående gæld
 • svare på dine forespørgsler retur til dig
 • håndtere returnering af dit køretøj ved afslutning af kontrakten.

3.3.     Dine personoplysninger behandles for at opfylde vores eller en tredjeparts legitime interesser

Når Vi baserer en behandlingsaktivitet på en legitim interesse, afvejer Vi denne interesse mod dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for at sikre, at der er en rimelig balance mellem dem. Hvis du ønsker flere oplysninger om den legitime interesse, der forfølges af en behandlingsaktivitet, bedes Du kontakte os, privacy@arval.dk.

3.3.1.   I løbet af vores forretning som udbyder af mobilitetstjenester bruger vi dine personlige data til at:

3.3.1.1. Hvis du er privatleasingkunde eller kundeemne

 • håndtere de risici, som Vi er udsat for:

  • Vi opbevarer dokumentation for aktiviteter eller transaktioner, herunder elektronisk dokumentation;
  • Skal indsættes under retlig forpligtelse eller legitim interesse afhængigt af den udførte analyse: Vi overvåger dine transaktioner for at håndtere, forebygge og opdage svindel.
  • Vi foretager inddrivelse af gæld;
  • Vi håndterer juridiske krav og forsvar i tilfælde af retssager;
  • Vi udvikler individuelle statistiske modeller for at hjælpe med at definere din kreditværdighed.

 • gennemføre finansielle transaktioner som f.eks. salg af gældsporteføljer, sekuritiseringer, finansiering eller refinansiering af BNP Paribas-koncernen.

3.3.1.2. For alle kategorier af registrerede:

 • forbedre cybersikkerheden, administrere vores platforme og websteder og sikre forretningskontinuitet;
 • implementere informationsteknologiske løsninger;
 • vedligeholde informationssystemer i operationelle forhold;
 • bruge videoovervågning for at forhindre personskade og skade på personer og ejendom;
 • forbedre automatiseringen og effektiviteten af ​​vores operationelle processer og kundeservice (f.eks. automatisk udfyldelse af klager, sporing af dine anmodninger og forbedring af din tilfredshed baseret på personlige data indsamlet under vores interaktioner med dig, såsom telefonoptagelser, e-mails eller chats);
 • sælge brugte køretøjer;
 • udføre statistiske undersøgelser og udvikle prædiktive og beskrivende modeller for:
  • kommercielt formål: at identificere de produkter og tjenester, der bedst kan opfylde dine behov, at skabe nye tilbud eller identificere nye trends blandt vores kunder, at udvikle vores kommercielle politik under hensyntagen til vores kunders præferencer
  • sikkerhedsformål: at forhindre potentielle hændelser og forbedre sikkerhedsstyringen;
  • overholdelsesformål (f.eks. bekæmpelse af hvidvaskning af penge og bekæmpelse af finansiering af terrorisme) og risikostyring;
  • anti-svig formål;
 • organisere konkurrencer, lotterier, salgsfremmende aktiviteter, foretage menings- og kundetilfredshedsundersøgelser.

3.3.1.3. Hvis du er ansat hos vores erhvervskunde:

 • give dig tjenester relateret til klargøring, levering eller brug og håndtering af køretøjer, herunder:

  • at konfigurere og tilbyde dit køretøj;
  • at levere dit køretøj på det sted du ønsker, eventuelt med udstyr relateret til elektriske køretøjsopladningsenheder i samarbejde med udvalgte udbydere;
  • at hjælpe OEM'er med at tilbagekalde kampagner i tilfælde af defekt;
  • at sikre køretøjsreparation, vedligeholdelse og udskiftning af dæk;
  • til ulykkeshåndtering og forsikringsformål;
  • for vejhjælp;

 • give dig et brændstofkort (til at betale dit brændstof), mobilitetskort (for at give dig multimobilitetsløsninger);
 • øge din bevidsthed om virkningen af ​​din kørsel på miljøet, eller hvis du ønsker at forbedre din sikkerhed på vejen;
 • administrere trafik- og parkeringsbøder og lovovertrædelser relateret til brugen af ​​køretøjet som en del af "Bødestyring"-tjenesten i det omfang, det er lovligt godkendt;
 • administrere vores kunders konti, administrere kontraktforholdet med vores kunder, som du er ansat hos, eller for at holde dig orienteret om udviklingen af ​​vores tjenester;
 • levere flådestyringstjenester til vores kunder i forhold til Køretøjernes vaner (kilometer tilbagelagt, brændstof eller alternativt energiforbrug osv.);
 • give dig adgang til vores digitale platforme. Vi kan behandle personoplysninger, når du bruger vores digitale platforme til flere formål (for at administrere dine personlige oplysninger eller data relateret til Køretøjer eller for at få adgang til rejseoplysninger for eksempel);
 • administrere løsning af tvister og hjælpe dig og besvare dine anmodninger og klager;
 • give adgang til Arvals lokaler og aktiver. Vi kan behandle personoplysninger, når du besøger os i vores lokaler for at opretholde passende adgangs- og sikkerhedskontrol;
 • kommunikere med dig. Vi kan behandle personoplysninger, når du ønsker at kontakte os, når du anmoder os om nogle oplysninger om vores virksomhed eller vores tjenester, eller når kontrakten skal opdateres;
 • levere rapportering til vores kunder;
 • administrere vejafgift;
 • yde konsulentydelser til vores kunder;
 • håndtere fakturering og fakturering.

håndtere returnering af dit køretøj ved afslutning af kontrakten.

3.3.2.   Vi bruger dine personoplysninger til at sende dig kommercielle tilbud via e-mail, papirpost og telefon

Som en del af BNP Paribas-koncernen ønsker Vi at kunne tilbyde dig adgang til det fulde udvalg af produkter og tjenester, der bedst opfylder dine behov.

Når Du er kunde, og medmindre Du gør indsigelse, kan Vi sende dig disse tilbud elektronisk om vores og koncernens produkter og tjenester, hvis de ligner dem, som Du allerede har tilmeldt dig.

Vi vil sikre, at disse kommercielle tilbud vedrører produkter eller tjenester, der er relevante for dine behov og supplerer dem, du allerede har, for at sikre, at vores respektive interesser er afbalancerede.

Vi kan også sende dig tilbud om vores produkter og tjenester samt om koncernens og vores betroede partneres produkter og tjenester pr. telefon og post, medmindre Du gør indsigelse.

3.3.3.   Vi analyserer dine personoplysninger for at udføre profilering med henblik på at personliggøre vores produkter og tilbud

For at forbedre din oplevelse og tilfredshed er Vi nødt til at finde ud af, hvilken kundegruppe Du tilhører. Til dette formål opbygger Vi en standardprofil ud fra relevante data, som Vi vælger fra følgende oplysninger:

  • hvad Du har meddelt os direkte i forbindelse med vores interaktioner med dig, eller når Du abonnerer på et produkt eller en tjeneste;

  • som følge af din brug af vores produkter eller tjenester,

  • fra din brug af vores forskellige kanaler: websteder og applikationer (f.eks. hvis Du er digitalt kyndig, hvis du foretrækker en kunderejse for at abonnere på et produkt eller en tjeneste med større selvstændighed (selvbetjening));

Medmindre Du gør indsigelse, vil Vi udføre denne tilpasning baseret på profilering. For bedre at opfylde dine behov, og hvis Du giver dit samtykke kan Vi derudover individualisere en tilpasning som beskrevet nedenfor.

3.4.     Dine personoplysninger behandles, hvis Du har givet dit samtykke

I forbindelse med visse former for behandling af personoplysninger vil Vi give dig specifikke oplysninger og bede om dit samtykke. Du kan naturligvis til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Vi beder især om dit samtykke til:

 • individualiseret tilpasning af vores tilbud og produkter eller tjenester baseret på en mere avanceret profilering for at forudse dine behov og din adfærd;
 • ethvert elektronisk tilbud om produkter og tjenester, der ikke svarer til dem, Du har abonneret på, eller for produkter og tjenester fra vores betroede partnere;
 • personlig tilpasning af vores tilbud, produkter og tjenester baseret på dine kontooplysninger hos andre banker;
 • brug af dine navigationsdata (cookies) til kommercielle formål eller til at forbedre kendskabet til din profil.

Du kan blive bedt om yderligere samtykke til at behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt.

4. HVILKE TYPER AF PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI?

Vi indsamler og bruger dine personoplysninger, dvs. alle oplysninger, der identificerer eller gør det muligt at identificere dig.

Afhængigt blandt andet af de typer produkter eller tjenester, vi leverer til dig, og de interaktioner, vi har med dig, indsamler vi forskellige typer af personlige data om dig:

Hvis du er privat leasingkunde eller kundeemne, indsamler vi:

 • Identifikationsoplysninger: f.eks. fulde navn, køn, fødested og -dato, nationalitet, personnummer, pasnummer, kørekortnummer, køretøjsregistreringsnummer, foto, underskrift);
 • Kontaktoplysninger: (privat eller erhvervsmæssig) postadresse, e-mailadresse, telefonnummer;
 • Oplysninger om din økonomiske og familiemæssige situation: f.eks. civilstand, ægteskabelig ordning, antal børn og deres alder, børnenes uddannelse eller beskæftigelse, husstandens sammensætning, dato for børnenes, forældrenes eller ægtefællens død, ejendom, som du ejer: lejlighed eller hus;
 • Livsstil: hobbyer og interesser, rejser, dit miljø (nomadisk eller stationært);
 • Økonomiske, finansielle og skattemæssige oplysninger: f.eks. skatte-ID, skattemæssig status, bopælsland, løn og anden indkomst, værdien af dine aktiver;
 • Uddannelses- og beskæftigelsesoplysninger: f.eks. uddannelsesniveau, beskæftigelse, arbejdsgiverens navn og løn;
 • Bank- og finansielle oplysninger vedrørende de produkter og tjenester, du har: f.eks. oplysninger om bankkonti, produkter og tjenester, der ejes og anvendes (kredit, forsikring, opsparing og investeringer, leasing, sikring af bolig), kreditkortnummer, pengeoverførsler, aktiver, profil af den registrerede investor, kredithistorik, betalingshændelser;
 • Transaktionsdata: kontobevægelser og -saldi, transaktioner, herunder begunstigedes data som f.eks. fulde navne, adresser og kontaktoplysninger samt oplysninger om banktransaktioner, beløb, dato, tidspunkt og transaktionstype (kreditkort, overførsel, check, direkte debitering);
 • Data vedrørende dine vaner og præferencer i forbindelse med brugen af vores produkter og tjenester;
 • Data indsamlet fra vores interaktioner med dig: f.eks. dine kommentarer, forslag, behov indsamlet under vores udvekslinger med dig personligt på vores agenturer (rapporter) og online under telefonisk kommunikation (samtale), diskussion via e-mail, chat, chatbot, udvekslinger på vores sociale mediesider og dine seneste klager. Dine forbindelses- og sporingsdata som f.eks. cookies og sporingsdata til ikke-reklame- eller analyseformål på vores websteder, onlinetjenester, applikationer og sider på sociale medier;
 • Data indsamlet fra videobeskyttelsessystemet (herunder videoovervågning) og geolokalisering: f.eks. for at vise steder for udbetalinger eller betalinger af sikkerhedshensyn eller for at identificere placeringen af den nærmeste filial eller tjenesteudbyder for dig;
 • Data om dine enheder (mobiltelefon, computer, tablet osv.): IP-adresse, tekniske specifikationer og unikke identifikationsdata;
 • Personlige loginoplysninger eller sikkerhedsfunktioner, der bruges til at forbinde dig med BNP Paribas’ websted og apps.

Hvis du er ansat hos vores virksomhedskunde/prospekt, indsamler vi:

 • Identifikationsoplysninger: f.eks. fulde navn, køn, fødselssted og -dato, nationalitet, identitetskortnummer, pasnummer, kørekortnummer, køretøjets registreringsnummer, fotografi, underskrift;
 • Kontaktoplysninger: (privat eller professionel) postadresse, e-mailadresse, telefonnummer;
 • Livsstil: hobbyer og interesser, rejser, dit miljø (nomadisk, stillesiddende);
 • Data relateret til dine vaner og præferencer i forhold til brugen af ​​vores produkter og tjenester;
 • Data indsamlet fra vores interaktioner med dig: f.eks. dine kommentarer, forslag, behov indsamlet under vores udvekslinger med dig personligt i vores agenturer (rapporter) og online under telefonkommunikation (samtale), diskussion via e-mail, chat, chatbot, udvekslinger på vores sociale mediesider og dine seneste klager. Din forbindelse og sporingsdata såsom cookies og sporingsmidler til ikke-reklame- eller analytiske formål på vores websteder, onlinetjenester, applikationer, sociale mediesider;
 • Data indsamlet fra videobeskyttelsessystemet (herunder CCTV) og geolokalisering: f.eks. viser placeringer af hævninger eller betalinger af sikkerhedsmæssige årsager, eller for at identificere placeringen af ​​den nærmeste filial eller tjenesteleverandører for dig;
 • Data om dine enheder (mobiltelefon, computer, tablet osv.): IP-adresse, tekniske specifikationer og entydigt identificerende data;
 • Personlige loginoplysninger eller sikkerhedsfunktioner, der bruges til at forbinde dig til Arvals websted og apps.

Uanset om du er en privat leasingkunde eller en ansat hos vores virksomhedskunde, kan vi indsamle følsomme data såsom helbredsdata, biometriske data eller data relateret til strafbare handlinger, med forbehold for overholdelse af de strenge betingelser, der er fastsat i databeskyttelsesforordninger.

5. HVEM INDSAMLER VI PERSONOPLYSNINGER FRA?

Vi indsamler personoplysninger direkte fra dig; Vi kan dog også indsamle personoplysninger fra andre kilder.

Vi indsamler undertiden data fra offentlige kilder:

 • publikationer/databaser, der stilles til rådighed af officielle myndigheder eller tredjeparter (f.eks. Den Franske Republiks Statstidende, handels- og selskabsregistret, databaser, der forvaltes af tilsynsmyndighederne i den finansielle sektor);
 • websteder/sociale mediesider for juridiske enheder eller erhvervskunder, der indeholder oplysninger, som du har videregivet (f.eks. dit eget websted eller din egen side på sociale medier);
 • offentlige oplysninger, som f.eks. dem, der offentliggøres i pressen.

Vi indsamler også personoplysninger fra tredjeparter:

 • fra andre enheder i BNP Paribas-koncernen;
 • fra vores kunder (virksomheder eller enkeltpersoner);
 • fra vores forretningspartnere (herunder bilfabrikanter, bilforhandlere, OEM);
 • fra udbydere af betalingsinitieringstjenester og kontoaggregatorer (tjenesteudbydere af kontooplysninger);
 • fra tredjeparter som f.eks. kreditoplysningsbureauer og organisationer til forebyggelse af svindel;
 • fra datamæglere, som er ansvarlige for at sikre, at de indsamler relevante oplysninger på en lovlig måde.

6. HVEM DELER VI DINE PERSONOPLYSNINGER MED OG HVORFOR?

a.        Med BNP Paribas-koncernens enheder

Som medlem af BNP Paribas-koncernen arbejder Vi tæt sammen med koncernens andre selskaber på verdensplan.

Dine personoplysninger kan derfor deles mellem enheder i BNP Paribas-koncernen, hvor det er nødvendigt, for at:

 • overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser som beskrevet ovenfor;
 • opfylde vores legitime interesser, som er:
  • at håndtere, forhindre, opdage svindel
  • udføre statistiske undersøgelser og udvikle prædikative og beskrivende modeller til forretnings-, sikkerhed-, compliance-, risikostyring og anti-svig formål;
  • forbedre pålideligheden af visse data om dig, som er i besiddelse af andre koncernenheder
  • tilbyde dig adgang til alle koncernens produkter og tjenester, der bedst opfylder dine behov og ønsker;
  • tilpasse indholdet og priserne på produkter og tjenester;

Vores finansiering og refinansiering udgør også en legitim interesse, hvilket indebærer, at dine personlige data kan blive delt med enheder i BNP Paribas Group, som yder vores refinansiering.

For kunder, der er forsikret hos Greenval Insurance DAC (“Greenval”) eller Tryg Forsikring (“Tryg”), kan dine data blive delt med Greenval eller Tryg, der fungerer som dataansvarlig, med det formål at Greenval eller Tryg administrerer forsikringsskader, policer og præmier. For mere information om, hvordan Greenval behandler dine personoplysninger, se venligst Greenvals meddelelse om databeskyttelse her: https://www.greenval-insurance.com/greenval-data-protection-notice. For mere information om, hvordan Tryg behandler dine personoplysninger, se venligst Tryg Databeskyttelsesmeddelelse her: https://tryg.dk/om-tryg/persondatapolitik.

Din persondata kan også blive delt mellem Arval gruppens enheder, for at udarbejde undersøgelser og statistikker, for at udvikle og beskrive modeller for vores forretning, sikkerhed, risikostyring og hvidvask bekæmpelse.

I den sammenhæng, er vi og andre Arval enheder delt dataansvarlig ved at bruge et delt værktøj, der på tværs af landene er en fælles tilgang og brug af persondata på kunder og brugere.

Forespørgsler omkring persondata rettigheder fra personer vil blive sendt til dataansvarlig. De dataansvarlige vil informere hinanden om denne forespørgsel og hjælpe hinanden med at adressere denne.

Dataportabilitiet er baseret på de dataansvarliges ansvar og interesse i at forbedre deres produkt og service ved at gennemføre de nævnte undersøgelser af data.

b.          Med modtagere uden for BNP Paribas-koncernen og databehandlere

For at opfylde nogle af de formål, der er beskrevet i denne Databeskyttelsesmeddelelse, kan Vi om nødvendigt dele dine personoplysninger med:

 • databehandlere, der udfører tjenester på vores vegne (f.eks. IT-tjenester, logistik, trykkeritjenester, telekommunikation, inkasso, rådgivning og distribution og markedsføring).
 • bank- og handelspartnere, uafhængige agenter, formidlere eller mæglere, finansielle institutioner, modparter, transaktionsfonde, som Vi har et forhold til, hvis en sådan overførsel er nødvendig for at give os mulighed for at give dig tjenester og produkter eller udføre vores kontraktlige forpligtelser eller transaktioner (f.eks. banker, korrespondentbanker, depositarer, depotinstitutioner, udstedere af værdipapirer, betalingsagenter, udvekslingsplatforme, forsikringsselskaber, betalingssystemoperatører, udstedere eller formidlere af betalingskort, gensidige garantiselskaber eller finansielle garantiinstitutioner);
 • lokale eller udenlandske finansielle, skattemæssige, administrative, strafferetlige eller retslige myndigheder, voldgiftsmænd eller mæglere, offentlige myndigheder eller institutioner (f.eks. Banque de France, Caisse des dépôts et des Consignations), som Vi eller et medlem af BNP Paribas-koncernen er forpligtet til at oplyse:
  • på deres anmodning;
  • til brug for vores forsvar, søgsmål eller procedure;
  • for overholdelse af en forordning eller en henstilling udstedt af en kompetent myndighed, der gælder for os eller et medlem af BNP Paribas-koncernen;
 • til tjenesteudbydere af tredjepartsbetalinger (oplysninger om dine bankkonti) med henblik på at levere en betalingsinitierings- eller kontooplysningstjeneste, hvis du har givet dit samtykke til, at dine personoplysninger overføres til den pågældende tredjepart;
 • til visse lovregulerede erhverv som f.eks. advokater, notarer eller revisorer, når det er nødvendigt under særlige omstændigheder (retssager, revision osv.) samt til vores forsikringsselskaber eller til en aktuel eller foreslået køber af selskaber eller aktiviteter i BNP Paribas-koncernen.

7. INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER

I tilfælde af internationale overførsler, der stammer fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til et land uden for EØS, kan overførslen af ​​dine personoplysninger finde sted. Hvis Europa-Kommissionen har anerkendt et ikke-EØS-land for at give et passende niveau af databeskyttelse, kan dine personoplysninger overføres på dette grundlag.

For overførsler til lande uden for EØS, hvor beskyttelsesniveauet ikke er blevet anerkendt som tilstrækkeligt af Europa-Kommissionen, vil vi enten stole på en undtagelse, der gælder for den specifikke situation (f.eks. hvis overførslen er nødvendig for at udføre vores kontrakt med dig, når du foretager en international betaling) eller implementer en af ​​følgende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af ​​dine personlige data:

 • Standardkontraktbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen;
 • Bindende virksomhedsregler.

For at få en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger eller detaljer om, hvor de er tilgængelige, kan du sende en skriftlig anmodning.

8. HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE PERSONOPLYSNINGER?

Vi opbevarer dine personoplysninger i den periode, det kræves for at overholde love og regler eller i forbindelse med hensyn til vores operationelle krav, såsom korrekt kundepleje, facilitering af kundeforholdsstyring og besvarelse af juridiske krav eller lovgivningsmæssige anmodninger.

Eksempler herpå :

 • Håndtere og rapportere risici, overvåge opgaver og transaktioner for at identificere afvigelser, forebygge og opdage svig og opfylde skattekontrol- og underretningsforpligtelser – 5 år efter afslutningen af ​​de interne kontroller.
 • KYC (Know Your Customer) - Udføre KYC-analyse og kontrol af kunder (både virksomheder og fysiske brugere) før underskrivelse af en kontrakt og klassificer dem afhængigt af risikoen – 5 år efter afslutningen af ​​kontraktforholdet med kunden.
 • Kreditrisikobehandling til at opbygge og overvåge en kreditrisikofil for hver kunde, styre kreditrisikoanalyse og afstemme i forhold til kreditopkrævning – 3 år efter afslutningen af ​​kontraktforholdet med kunden.
 • Faktura / Fakturering – Registrer transaktioner til regnskabsmæssige formål og overholde juridiske forpligtelser vedrørende økonomisk sikkerhed – 5 år efter fakturadatoen.
 • Forsikringskrav - Til håndtering af køretøjsulykker og forsikringsformål - 3 år efter ophør af kontraktforhold med kunden.
 • Bøder - Administrer trafik- og parkeringsbøder og lovovertrædelser relateret til brugen af ​​køretøjet som en del af "Bødestyring"-tjenesten i det omfang, det er lovligt autoriseret - 3 år efter begivenhedsdatoen.
 • Forbedre effektiviteten af ​​vores processer og tjenester i tilfælde af klage - 3 år efter afslutningen af ​​kontraktforholdet med vores kunde.
 • Saml alle B2C/B2B2C-leads og udfærdige tilbud - 1 år efter sidste kontaktdato.
 • Forsyne kunder med de produkter og tjenester, der er abonneret på i forhold til klargøring, levering eller brug af køretøjer - 3 år efter begivenhedens dato.
 • Forskning og udvikling med henblik på at udføre statistiske undersøgelser og udvikle prædiktive modeller – R&D-projektets varighed

9. HVORDAN DU KAN FØLGE UDVIKLINGEN I DENNE DATABESKYTTELSESMEDDELELSE

I en verden, hvor teknologierne konstant udvikler sig, gennemgår Vi regelmæssigt denne Databeskyttelsesmeddelelse og opdaterer den efter behov.

Vi opfordrer dig til at læse den seneste version af dette dokument online, og Vi vil informere dig om eventuelle væsentlige ændringer via vores websted eller via vores almindelige kommunikationskanaler.

10. HVORDAN ER MIN DATA BESKYTTET HVIS JEG HAR ET KØRETØJ DER ER TILSLUTTET ARVAL CONNECT?

Data kan indsamles og bruges af Arval, hvis dit køretøj er udstyret med en telematikboks, uanset om det er installeret af bilfabrikanten og/eller af Arval. Dette afsnit vedrører kun biler, motorcykler og scootere, termiske eller elektriske, undtagen cykler og scootere.

Du vil blive informeret, hvis dit køretøj er et Arval-forbundet motorkøretøj, via et klistermærke i køretøjet. Dette klistermærke er dog muligvis ikke tilgængeligt, hvis telematikboksen er installeret af en bilfabrikant.

Hvis du gerne vil vide, om Arval indsamler data fra dit køretøj (via fjerndatatransmission fra et Arval og/eller tredjeparts og/eller producentens telematikudstyr), bedes du kontakte vores Driver Experience Service på følgende adresse: driverservice@arval. dk.

Arval kan behandle sådanne data for at tjene sine legitime interesser som beskrevet i tabellen nedenfor. Formålet med behandlingen og dataopbevaringstiden vil ikke overstige indikationerne nedenfor.

Geolokaliseringsdata indsamles af telematikanordningen på en kontinuerlig basis med det begrænsede formål at beregne køretøjets kilometertal. Arval har dog ikke adgang til geolokationsdata, undtagen til de specifikke formål, der er angivet i tabellen nedenfor (f.eks. tyveri af køretøjet).

DATA

HENSIGT

PERIODE

Kilometerstand ved slutningen af ​​dagen

Optimer køretøjsstyringen før, efter og mellem leasingaftaler

Proaktivt forslag til justering af den enkelte leasing-aftale (varighed og/eller kilometertal)

For køretøjer leaset af erhvervskunder: Forberedelse af ”Business Reviews samt rådgive erhvervskunder og rådgive virksomhedskunder om flådeanvendelse og elektrificerings-muligheder

Kontrakt længde + 1 år

Brændstoftransaktionsdata, dvs. brændstofmængde, transaktionsbeløb, brændstoftype, køretøjets identifikationsnummer

Beregn brændstofforbrug og CO2-udledning

For køretøjer leaset af erhvervskunder: Forberedelse af ”Business Reviews samt rådgive erhvervskunder og rådgive virksomhedskunder om flådeanvendelse og elektrificerings-muligheder

 

Sidste energiniveau (brændstof eller batteri)

Beregn brændstofforbrug og CO2-udledning

For køretøjer leaset af erhvervskunder: Forberedelse af ”Business Reviews samt rådgive erhvervskunder og rådgive virksomhedskunder om flådeanvendelse og elektrificerings-muligheder

 

Datoer for næste vedligeholdelse (hvis relevant)

Advarselslamper givet af køretøj (hvis relevant) /

DTC (Diagnostic Trouble Code) tekniske advarsler (hvis relevant)

EV: stand på batteri

 Proaktivt forslag til justering af den enkelte lejekontrakt (varighed og/eller kilometertal)

Proaktiv styring af vedligeholdelsesservice. Forebyggende vedligeholdelse.

Proaktiv styring af kontrakt (kilometertal/varighed)

Registrering af ændring af kilometertællerens visning

Proaktiv styring af vedligeholdelsesservice. Forebyggende vedligeholdelse.

Proaktiv styring af kontraktvilkår (kilometertal/varighed)

 

I tilfælde af tyveri af køretøjet:

Geolocation indsamling af positioner, når et formelt og officielt krav er afsluttet

I tilfælde af gæld eller uretmæssig tilegnelse: Indsamling af Geolokations positioner, når et formelt og officielt krav er afsluttet

Optimer skadehåndtering

Øg hastigheden for genopretning af stjålne køretøjer

Øg hastigheden af bilgenvinding

GPS-data indsamlet og gemt af Arval, indtil tyverikravet er lukket, og opbevares 30 dage efter skade er lukket

GPS-data indsamlet og gemt af Arval, indtil kravet er lukket, og opbevares 30 dage efter skade er lukket

- Turdata: Start og stop Tidsstempler, kilometertal, køretid, vejtype (by, vej, motorvej), brændstofniveau og forbrug, batteriniveau for elektriske køretøjer, miljøtype (dag, nat, tusmørke)

- Kørselshændelser pr. tur (hårde opbremsninger, sving, voldsomt vognbaneskift, hastighed, energispild ved opbremsning, hård acceleration, tomgang) og relaterede beregnede resultater

Disse data pseudonymiseres* inden for én til to måneder efter indsamling og under alle omstændigheder forud for enhver brug af Arval til de formål, der er angivet i næste kolonne.

Forbedre køretøjsviden

- Bedre forståelse af køretøjsmodellens ydeevne og vedligeholdelsesomkostninger

- Bedre identifikation af mobilitetsprodukter afhængigt af forbrugsmønstre og aktivitet

Forskning og udvikling i forhold til:

- Rådgivning:

Forbedre køretøjsviden for bedre at forstå køretøjsmodellernes ydeevne

Energiomstilling, benchmark, sammenhæng mellem betingelserne for brug af motorkøretøjer og Total Cost of Ownership komponenter/brændstof og andet energiforbrug

- Forsikring: forbrugsforståelse, design af nye services

- Vedligeholdelse: styring af oppetid, forbedringer af driftsprocesser, forebyggende/proaktiv vedligeholdelse, reduktion af dækomkostninger og forbrugsoptimering, omkostningsoptimering (olie, bremseklodser, osv...), batteripotentielle defekter, mens man evaluerer End of Contract-kilometertal, reparationer osv...

- Marketing: forbrugsforståelse, design af nye services

Udførelse af statistik over skadeprocenter i forhold til at

- Finde korrelationsrisikoniveau (bilulykker) og forbrugsmønstre (til forsikringsformål)

Udførelse af brændstofforbrugsstatistik i forhold til at

- Forbedre kvaliteten af ​​den service, der leveres til lejeren og

- Give råd om køretøjsvalg (relevant køretøj til en given anvendelse i henhold til køretøjsaktivitet, brændstofforbrug, kørselssammenhæng)

Op til 10 år

* "Pseudonymisering" betyder behandling af personoplysninger i forbindelse med, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Hvis din arbejdsgiver abonnerer på Arval Connect, vil din arbejdsgiver som dataansvarlig informere dig om de behandlingsaktiviteter, der udføres til egne formål.

Bilag 1

Behandling af personoplysninger med henblik på bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Vi er en del af en bankkoncern, der skal implementere og opretholde et solidt system til bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme (AML/CFT) for alle enheder, der forvaltes på centralt niveau, der også skal bidrage til bekæmpelse af korruption samt en mekanisme til at sikre overholdelse af internationale sanktioner (dvs. alle økonomiske eller handelsmæssige sanktioner, herunder tilknyttede love, bestemmelser, restriktive foranstaltninger, embargoer og indefrysning af aktiver, der er vedtaget, administreret, pålagt eller håndhævet af Den Franske Republik, Den Europæiske Union, det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control og enhver kompetent myndighed i de territorier, hvor BNP Paribas Group er etableret).

I denne sammenhæng er vi fælles dataansvarlige med BNP Paribas SA, moderselskabet i BNP Paribas-koncernen (udtrykket ”vi” i dette bilag omfatter også BNP Paribas SA).

For at overholde AML/CFT-forpligtelser og internationale sanktioner udfører vi de behandlingsprocesser, der er anført nedenfor, for at overholde vores juridiske forpligtelser:

 • Et KYC-system (Know Your Customer), der er udformet til at identificere, verificere og opdatere vores kunders identitet, herunder, hvor det er relevant, deres respektive retmæssige ejere og fuldmagtshavere;
 • Skærpet due diligence for højrisikokunder, politisk udsatte personer eller ”PEP’er” (PEP’er er personer, der er defineret i forordningerne, som på grund af deres funktioner eller position (politisk, juridisk eller administrativ) er mere udsat for disse risici) og for situationer med øget risiko;
 • Skriftlige politikker, procedurer og kontroller, der er rimeligt udformet med henblik på at sikre, at banken ikke etablerer eller opretholder forbindelser med skuffebanker;
 • En politik, uanset valutaen, baseret på den interne vurdering af risici og den økonomiske situation, om generelt ikke at behandle eller på anden måde engagere sig i aktiviteter eller forretninger:
 • for, på vegne af eller til fordel for enhver person, enhed eller organisation, der er omfattet af sanktioner fra Den Franske Republik, Den Europæiske Union, USA, FN eller, i visse tilfælde, andre lokale sanktioner i de områder, hvor koncernen opererer;
 • der involverer direkte eller indirekte sanktionerede territorier, herunder Krim/Sevastopol, Cuba, Iran, Nordkorea eller Syrien;
 • der involverer finansielle institutioner eller territorier, som kan være forbundet med eller kontrolleret af terrororganisationer, der er anerkendt som sådan af de relevante myndigheder i Frankrig, EU, USA og FN.
 • Screening af kundedatabaser og filtrering af transaktioner, der med rimelighed er udformet til at sikre overholdelse af gældende lovgivning;
 • Systemer og processer, der er udformet til at opdage og indberette mistænkelig aktivitet til de relevante tilsynsmyndigheder;
 • Et compliance-program, der er udformet til at forebygge og opdage bestikkelse, korruption og ulovlig påvirkning i henhold til den franske ”Sapin II”-lov, den amerikanske FCPA og den britiske Bribery Act.

I denne forbindelse er vi nødt til at gøre brug af:

 • tjenester leveret af eksterne udbydere, der vedligeholder opdaterede lister over PEP’er som f.eks. Dow Jones Factiva (leveret af Dow Jones & Company, Inc.) og World-Check-tjenesten (leveret af REFINITIV, REFINITIV US LLC og London Bank of Exchanges);
 • offentlig information i pressen om forhold i forbindelse med hvidvask, finansiering af terrorisme eller korruption;
 • kendskab til en risikabel adfærd eller situation (eksistensen af en indberetning om mistænkelige transaktioner eller tilsvarende), som kan identificeres på BNP Paribas-koncernniveau.

Vi foretager disse kontroller, når du indgår et kundeforhold med os, men også under hele det kundeforhold, vi har med dig, både af dig selv og af de transaktioner, du udfører. Ved afslutningen af kundeforholdet, og hvis du har været genstand for en indberetning, vil disse oplysninger blive gemt med henblik på at identificere dig og tilpasse vores kontroller, hvis du indgår et nyt kundeforhold med en enhed i BNP Paribas-koncernen eller i forbindelse med en transaktion, som du er part i. 

For at overholde vores juridiske forpligtelser udveksler vi oplysninger, der er indsamlet med henblik på AML/CFT, antikorruption eller internationale sanktioner, mellem enheder i BNP Paribas-koncernen.

Når dine data udveksles med lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ikke yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, er overførsler underlagt Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser. Når yderligere data indsamles og udveksles for at overholde reglerne i lande uden for EU, er denne behandling nødvendig af hensyn til vores legitime interesse, som er at gøre det muligt for BNP Paribas-koncernen og dens enheder at overholde deres juridiske forpligtelser og undgå lokale strafforanstaltninger.

 


https://group.bnpparibas/en/group/bnp-paribas-worldwide