Dame mellem biler

Total Cost of Ownership: Hvad er udsigterne?

Erhvervsleasing 24 May 2022

I løbet af de sidste 10 år har prisen på de samlede totalomkostninger (TCO) for biler fulgt en moderat, men konstant stigning i tråd med inflationsraterne.

Helt grundlæggende påvirkes en bils TCO af mange forhold, såsom bilens pris, omkostninger til vedligeholdelse og reparationer, lønomkostninger hos både værksteder, producenter og leasingselskab, afgifter, forsikringspriser, finansieringsomkostninger samt markedspriserne for brugte biler.

På det seneste er en række af disse faktorer dog blevet påvirket markant på tværs af alle markeder. Vi har set, at usikkerheden omkring TCO’er er steget betydeligt med en stigning i flere af disse omkostningselementer uden, at de kunne være forudset.

Eksempler er manglen på råmaterialer og semiconductors, den globale geopolitiske situation, der har fulgt COVID-19-pandemien, som hver især har skabt nye begrænsninger i forsyningskæden. Samtidig er dette sket på et tidspunkt, hvor bilfabrikanterne stod over for at ændre deres forretningsmodel med henblik på at imødekomme miljømæssige hensyn vedrørende CO2-udledning og global opvarmning.

Det er bl.a. disse markante udfordringer, der påvirker den globale økonomi samt bil- og leasingbranchen – og det sker hurtigt.

For at virksomheder, på bedste vis, kan forudse de tiltag, der skal implementeres for at kontrollere deres flåde- og mobilitetsbudget, sidder mange flådeansvarlige formentlig tilbage med følgende spørgsmål: Vil de samlede totalomkostninger for flåder og biler vende tilbage til mere stabile forhold, som tidligere set, eller vil vi opleve stigning eller fald i TCO i fremtiden?

Denne artikel har til formål gøre dig klogere på de forskellige elementer i en bils TCO, herunder de faktorer, der påvirker elementerne samt at dele vores bedste råd til, hvilke tiltag, du og din virksomhed kan gøre for at minimere påvirkningen så meget som muligt.
 

EN BILS SAMLEDE TOTALOMKOSTNINGER OG DE PÅVIRKENDE FAKTORER:

En bils samlede totalomkostninger er, i gennemsnit, fordelt på følgende måde: ca. 55 % afskrivning, ca. 7 % renter, 15-30 % energiomkostninger (brændstof- eller elforbrug), 10 % vedligeholdelse, 10 % forsikring og ca. 5 % yderligere afgifter (ejerskabs- eller brugsafgifter)

 

Eksempel på TCO-fordeling

 

Bilpriser, udvikling på brugtbilsmarkedet og kortsigtede finansieringsomkostninger

Finansieringsomkostninger udgør ca. 40-60 % af en bils TCO, hvor nogle af de elementer, der påvirker hertil, er bilens pris, brugtbilsmarkedet, registreringsafgifter og finansieringsomkostninger.

En bils produktionsomkostninger er baseret på en række faktorer, såsom råvarepriser og lønomkostninger. Af den grund påvirker udsving i hver af disse komponenter en bils pris. Kigger vi på prisen for personbiler, er denne steget med ca. 52.000 kr. i gennemsnit i løbet af de seneste 10 år. På visse modeller, og i nogle ekstreme tilfælde har vi set, at bilpriserne er steget med mere end 45 % fra 2019 til 2021.

Vi har også set, at producenter har ændret deres produktions- og kommercielle strategi i forhold til at prioritere produktionen af biler med høj merværdi, herunder premium-biler og elektriske modeller. Mindre volumen, omfattende omkostningsbesparende målsætninger og produktion orienteret mod produkter med merværdi har således gjort det muligt for producenterne at levere ekstraordinære økonomiske resultater i 2021 sammenlignet med 2019 (før COVID-19). Mellem 2019 og 2021 er bilproduktionen og salgsvolumen desuden faldet med cirka 20 %, mens nogle producenters overskud er steget med 30 %.

Markedsforholdene for brugte biler påvirker de restværdier, som fastsættes af leasinggiverne, hvilket påvirker finansieringsomkostningerne. Det er her vigtigt at bemærke, at for operationel leasing påvirker en ændring i restværdien finansieringsomkostningerne tre gange mindre end den samme ændring i bilens listede nettopris. For nylig har vi set prisstigninger på brugte biler, der aldrig er oplevet før, da bilproducenter har været nødt til at skære ned i produktionen på grund af nuværende forhold med mangel på fx semiconductors. Priserne på brugte biler stiger således som resultat af den meget begrænsede tilgængelighed og de forlængede leveringstider på nye biler.

Spørgsmålet er, om de restværdier, der er fastsat på leasingbiler i dag, med kontraktudløb om tre til fem år, vil følge samme tendens? Da situationen er kompleks og flygtig, kan dette være svært at svare på.

En yderligere faktor, der påvirker de finansielle omkostningerne på biler, er finansieringsomkostningerne, herunder rentesatser, gebyrer og øvrige låneomkostninger til stiftelse mv. Omfanget af en ændring i finansieringsomkostningerne på en bils TCO er mindre end for ændringer i bilens pris eller restværdien. Når bilens pris stiger med mere end 10 %, stiger TCO med 7 %. For en renteændring på samme procent er ændringen i TCO ca. 0,3 % (27 gange mindre). 

I mere end et årti har de kortsigtede renter været på et historisk lavt niveau i Europa, og deres udvikling har været stabil år for år (aldrig mere end +2 % og aldrig mindre end -0,50 %). BNP Paribas-eksperter forudser en stigning i indlånsrenten på 25 basispoint for første gang i december 2022 samt forudser yderligere to forhøjelser på 25 basispoint i 2023. Ifølge OECD vil de kortsigtede renter dog fortsat være lave og stabile i EU, men forventes at stige de kommende to år i USA og i Østen.

 

Priser på bilforsikring

Ca. 10 % af en flådes TCO er relateret til forsikringspræmien, der er fastsat ud fra forsikringskategorier for biler i flåden, det gennemsnitlige antal kilometer og flådens skadehistorik. Præmier og omkostninger til reparationer stiger med jævne mellemrum (ca. 2 % om året for præmier og ca. 5 % for reparationer). Den del af bilforsikringspræmierne, der vedrører kasko påvirkes også af prisudviklingen på råvarer, arbejdskraft og reservedele.

 

Råvarer og energipriser

Markedspriser på råvarer er påvirket af udsving i udbud og efterspørgsel og volumen på handler. Disse udsving vil direkte påvirke omkostningerne på selve bilen, men også omkostninger til reservedele, vedligeholdelse og reparationer. Råvaremangel på vitale komponenter til produktionen af biler, herunder aluminium, kobber og stål, påvirker desuden forsyningskædens produktivitet og sender priserne i vejret. For at forhindre dette er det dog vigtigt at pointere, at priser på råvarer påvirker mange elementer i en bils TCO, men dog med en begrænset indvirkning.

På den anden side er 15-30 % af TCO defineret af energipriser, som påvirkes af flere faktorer. For det første kan råvaremarkedet og de officielle udmeldinger om sanktioner fra et land til et andet forårsage prisudsving. På det seneste har vi set store ændringer ved WTI (West Texas Intermediate) og BRENT (USD/BBL), som er prisindex på råolie. Dette har direkte påvirket priserne ved pumpen på tankstationerne. Yderligere har elpriserne været stigende på det seneste, blandt andet fordi de er indekseret til kulbrinterne (gas og benzin).

På grund af disse forhold, hvor vi ser historisk høje energipriser, påvirkes bilernes samlede totalomkostninger derfor i høj grad.

 

Inflation og lønomkostninger

Lønomkostninger er påvirket af inflation og har været stabile de sidste par år. Med det nuværende inflationsniveau, der er stigende, som følge af COVID-19-pandemien og andre socioøkonomiske udfordringer, kan dette dog ændre sig inden alt for længe. 

Inflation er det element, der påvirker alle komponenter i TCO’en. Siden 2015 har inflationsraten været stabil på ca. 2 % om året. Siden 2020 har inflationsraten dog vist en "kraftigere stigning" på ca. 5 % i 2021 i Europa. På grund af COVID-19-pandemien og den monetære politik, der er implementeret for at bekæmpe den økonomiske virkning, er valutakurserne steget, og som resultat af dette er verdensmarkederne generelt gået i inflation. I marts 2022 registrerede OECD eksempelvis en inflation på 5,1 % i Europa og 6,5 % på tværs af medlemslandene i G20. Kilde: Pris -Inflation (CPI) - OECD-data

 

Regeringens støtte, incitamenter og sanktioner

I 2022 offentliggjorde Arval Mobility Observatory en sammenfatning af ændringerne i lovpligtig beskatning samt de tilhørende mekanismer og udviklinger i Europa.

På grund af klimasituationen udstedte regeringer over hele verden nye incitamenter såsom tilskud og bonusser, beskatningsordninger og sanktioner. Derudover er der blevet indført afgiftsændringer med henblik på at fremme overgangen til biler uden CO2-udledning og installation af ladestandere i infrastrukturen.

Samtidig har regeringer også indført specifikke beskatningsordninger og sanktioner for biler med forbrændingsmotorer for at reducere deres markedsandel.

Disse initiativer har en stærk indvirkning på en bilens TCO, hvilket gør elbiler både sammenlignelige og ofte mere konkurrencedygtige end fossildrevne biler.

 

Konflikter og geopolitiske spændinger

Den russisk-ukrainske situation har resulteret i, at prisen på naturgas og olie er steget. Olieprisen har indirekte indflydelse på elprisen, idet kul- og olieprisen er tæt forbundet, hvorfor prisen på el også stiger. Denne konflikt, som i høj grad har forstyrret forsyningskæden, har sat skarpt fokus på Europas afhængighed af en global forsyningskæde. Derfor har europæiske politiske og økonomiske ledere nu taget fat om problemet ved at fremskynde overgangen til en mere lokal forsyningskæde, der bl.a. indbefatter massive investeringer til at bygge gigantiske fabrikker til batteriproduktion over hele Europa.

 

VÆRKTØJSKASSE TIL AT BEGRÆNSE STIGNINGER I TCO:

Tager vi udgangspunkt i de ovennævnte faktorer, der alle påvirker den globale situation, kan det være vanskeligt at lave en prognose for prisen på operationel leasing grundet den uvisse og udefrakommende indvirkning på bilers samlede totalomkostninger.

Ikke desto mindre kan vi forsøge at lave nogle kortsigtede forudsigelser ved først at kigge på, hvordan fremtiden ser ud for de centrale faktorer, vi identificerede i artiklen. Med hensyn til udviklingen af de tidligere nævnte faktorer og den nuværende globale situation kan vi forvente en væsentlig højere TCO, end vi tidligere har oplevet.

På den anden side kan leasinggivere såvel som flådeansvarlige skride til handling og reducere intensiteten af denne prisstigning. Neden for deler vi en række tilgængelige tiltag, der kan hjælpe med at reducere den forventede stigning i TCO.

 

Hvad kan jeg selv gøre som virksomhed?

Elektrificering af flåden: Takket være incitamenter, tilskud og afgifter vil omlægning af flåden fra fossile biler til elbiler hjælpe dig med at mindske en del af flådens TCO-stigning. I nogle lande kan en elbils TCO være 20 % billigere end en tilsvarende bil med forbrændingsmotor.

Forbundne tjenester: Implementering af telematiktjenester i din flåde giver data i realtid og kan bidrage til at kunne træffe effektive og informerede beslutninger vedrørende flådestyring. Dette kan også være med til at reducere omkostninger. Implementering af tilsluttede tjenester giver mulighed for at følge førerens adfærd samt reducere antallet af ulykker med op til 25 % og brændstofforbruget  med op til 15 %.

Effektiv flådestyring: Optimer flådeomkostningerne ved at sikre, at kontraktvilkår er i overensstemmelse med dit aktuelle flådeforbrug. Der er stor sandsynlighed for, at din flåde af personbiler og varevogne har flere underkørte kilometer, og derfor foreslår vi følgende; tilpas dine leasingaftaler løbende, så du har leasingkontrakter, der afspejler flådens kørsel. 

Alternativt kan omfordeling af biler internt også balancere det behov, I har på det pågældende tidspunkt. Endelig er det vigtigt at overveje muligheden for at implementere puljebiler, der kan deles internt og/eller alternative mobilitetstjenester med henblik på at reducere din flåde- og mobilitetsomkostninger

Indkøb og købekraft: Overvej nye bilmærker i din virksomheds bilpolitik, så I er på forkant med udviklingen af nye flådemodeller på markedet og har de mest attraktive biltyper i jeres bilpolitik.

Foretager du disse initiativer, kan tiltagene være med til at opveje den forventede stigning i bilens TCO fremover.

Vil du vide mere?
Ring til os på
+45 7026 5060 eller vælg at blive ringet op
Læs mere Vis mindre